Στο πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού SARS-CοV-2, δίνεται η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, καθώς και τις επιχειρήσεις κινηματογράφου, που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1η/1/2019, βάσει της ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. Β΄1013/2022, να υποβάλλουν αιτήσεις (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – «Επισυναπτόμενα αρχεία»), για οικονομική ενίσχυση με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου, στην ειδική πλατφόρμα  stirizoumetonpolitismo.services.gov.gr, που τηρείται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ,  για το έτος 2021, σύμφωνα με τις αναλυτικές αναρτημένες σε αυτό οδηγίες.

Επιπρόσθετα απαιτείται η υποβολή του ειδικού εντύπου «Αίτηση/δήλωση υπαγωγής επιχείρησης στο Προσωρινό Πλαίσιο ή στον Καν. (ΕΕ)1407/2013 (De minimis)», βάσει της αριθμ. 107422/24-12-2021 (Β΄6231) ΚΥΑ, προκειμένου να εξεταστεί η υπαγωγή της κάθε επιχείρησης στην οικονομική ενίσχυση. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται μια μόνο φορά ανά μοναδικό ΑΦΜ επιχείρησης, ανεξαρτήτως του πλήθος των  αιτήσεων ένταξης στην οικονομική ενίσχυση.

Όσες επιχειρήσεις αιτούνται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου,  υποχρεούνται ακόμη να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην  ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση επιλέγοντας  «Υποβολή Συνοδευτικών Εγγράφων Πολιτισμού». Το απαιτούμενο ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας πρέπει να έχει εκδοθεί από 15/2/2022 και εντεύθεν.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ΕΩΣ ΚΑΙ 15/4/2022 ώρα 23.59΄.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσες επιχειρήσεις, οι οποίες ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία δηλαδή έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η/1/2019, και έχουν ήδη υποβάλει αίτηση για την οικονομική ενίσχυση, δεν απαιτείται επανυποβολή καθώς οι αιτήσεις αυτές θα εξεταστούν  με βάση τα νέα οικονομικά κριτήρια της ΚΥΑ, ανεξαρτήτως εάν στο πεδίο «ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΑΔΕ» υπάρχει η ένδειξη «ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ», παρά μόνον επανυποβολή επικαιροποιημένου πιστοποιητικού δικαστικής φερεγγυότητας (εκδοθέν από 15/2/2022 και εντεύθεν).

Οι επιχειρήσεις που αιτούνται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου και των οποίων οι αιτήσεις τους παραμένουν με την ένδειξη «υποβληθείσες» υποβάλλουν επικαιροποιημένο ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας (εκδοθέν από 15/2/2022 και εντεύθεν) επιλέγοντας «Υποβολή Συνοδευτικών Εγγράφων Πολιτισμού», εντός της ως άνω προθεσμίας.

Δελτίο Τύπου ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.