Από τις 17.08.2020 έως και τις 31.08.2020, όλοι οι εργαζόμενοι μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, που επιστρέφουν από άδεια, υποβάλλονται σε υποχρεωτικό προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 είτε δωρεάν από δημόσιες δομές υγείας της Χώρας είτε από ιδιωτικά εργαστήρια. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

Οι εργοδότες ή οι προϊστάμενοι των προσώπων αυτών υποχρεούνται να διενεργούν έλεγχο περί της πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης, πριν υποδεχθούν τους εργαζομένους στους χώρους ευθύνης τους. Παράβαση αυτής της υποχρέωσης συνεπάγεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Στον διαδικτυακό τόπο κάθε Υ.ΠΕ., αλλά και των νοσοκομείων αρμοδιότητάς της, αναρτώνται τα νοσοκομεία και οι φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όπου μπορούν να διενεργούνται οι προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι για κορονοϊό COVID-19.Δ1α/ΓΠοικ 51358/14-08-2020 (ΦΕΚ Β’ 3437)