Η κυβέρνηση,  προχώρησε στη λήψη  έκτακτων μέτρων στήριξης  και διευκόλυνσης της ναυτικής εργασίας στο πλαίσιο της πανδημίας covid19.

Συγκεκριμένα:

Για το χρονικό διάστημα από την 10η Οκτωβρίου 2020 έως και την 31.03.2021, στα πλοία υπό ελληνική σημαία, άνω των 3000 κ.ο.χ., που έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317), δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις οργανικής σύνθεσης της οικείας εγκριτικής απόφασης και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται. Η χρονική περίοδος δύναται να παρατείνεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από το πέρας του παραπάνω χρονικού διαστήματος, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος έξαρσης του κορωνοϊού COVID-19.

ΦΕΚ Α 214/06.11.2020, αρθ. 76  (προηγ. ΦΕΚ 2032Β/29-5-2020, ΦΕΚ 84Α/13-4-20 αρθ. 64)