1. Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες – εφοπλιστές που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 βάσει των ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να παρατείνουν ή να θέτουν αρχικώς σε αναστολή συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτολογημένων ναυτικών, εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας – φύλαξης, των πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των ναυτικών επαγγελματικών αλιευτικών πλοίων ολικού μήκους είκοσι τεσσάρων (24) μέτρων και άνω που δεν εκτελούν πλόες και έχουν παύσει αλιευτική δραστηριότητα, και φορτηγών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού ή εντός Μεσογείου, (παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 4764/2020 (Α΄256) κατά τους  κατά το μήνα Ιούνιο 2021 και εφόσον τα πλοία αυτά δεν δραστηριοποιούνται

2. Οι ναυτολογημένοι ναυτικοί της παρ. 1 είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησής τους με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα ημέρες (30) για έκαστο μήνα. Για το σύνολο των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη με βάση τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας που έχουν εφαρμογή. Κατά τον χρόνο αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικών, η υγειονομική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου. . Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 16 του ν. 4770/2021 (Α΄ 15), παρατείνεται για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών και συγκεκριμένα για τον μήνα   Ιούνιο 2021. (ΦΕΚ Β 3714/11.8.2021).

3. Οι ναυτικοί των παρ. 1 και 2 υπάγονται στον μηχανισμό εφαρμογής των μέτρων στήριξης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2242.10/21372/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1128).

4. Το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

5. Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις – πλοιοκτήτες – εφοπλιστές, που εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων ναυτολόγησης και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή θεωρείται άκυρη.

6. Στην περίπτωση που η σύμβαση ναυτολόγησης των ναυτικών έχει τεθεί ή τίθεται σε αναστολήτα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 καταβάλλονται μειωμένα αναλογικά από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη – εφοπλιστή, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό τους τον χρόνο διάρκειας της σύμβασης ναυτολόγησης έως την αναστολή της, ήτοι από 1.1.2021 μέχρι και 2.5.2021 και από 3.5.2021 μέχρι και 31.5.2021, αντιστοίχως. Τα ποσά εκ των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων που αντιστοιχούν σε ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης καταβάλλονται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

7. Η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης από τον Οίκο Ναύτου ασφαλιστικής προστασίας, που αφορά σε ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήμα σύμφωνα με το π.δ. 894/1981 (Α΄ 226) για όσους δικαιούχους έληξε μετά τις 31.12.2020 δύναται να παραταθεί μέχρι τις 30.6.2021, εφόσον υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση.

8. Δυνατότητα παράτασης επιδότησης ανέργων ναυτικών

Η παρ. 4 του άρθρου 40 της από 1.5.2020Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), τροποποιείται ως προς το χρονικό διάστημα της παράτασηςκαι διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικώνκαι Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δύναται να καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια γιατην εφαρμογή του παρόντος, καθώς και να παρατείνεταιη διάρκεια ισχύος του για χρονικό διάστημα, που δενυπερβαίνει την 30ή.6.2021, εφόσον εξακολουθούν ναυφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας τουκορωνοϊού COVID-19.»

Η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων της επιδότησης ανέργων ναυτικών της παρ. 4 του άρθρου 40 της από 1.5.2020Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2021 (ΦΕΚ Β 3765/13.8.2021)

Ν.4811/2021 Α΄108 άρθρ.. 72-73,

(προηγ. ΚΥΑ αριθ. 2242.10/33140/ΦΕΚ 1901 B’/13.05.2021,ΚΥΑ αριθ. 2242.10/28057, ΦΕΚ Β 1610/20.04.2021

 ΚΥΑ Αριθμ. 2242.10-1.1/18761/2021 ΦΕΚ Β 1309/03.04.2021, ΚΥΑ 2242.10/21443/2021 ΦΕΚ 1199 B’/29.03.2021, ν. 4770/21 ΦΕΚ Α’ 15/29.01.2021, αρθ. 16 (προηγ. ΦΕΚ 256 Α’ / 23-12-20 αρθ. 126 (προηγ. ΦΕΚ 4916 Β’/ 09-11-2020, ΦΕΚ 177Α/15-09-2020, αρθ. 78, ΦΕΚ 3243Β/03-8-20, ΦΕΚ Β’ 2209/06.06.20, ΠΝΠ ΦΕΚ 90Α/1-5-2020, ΑΡΘ. 40, ΦΕΚ 1128Β/2-4-20  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 75/Α/30.03.20 αρθ. 63)