1. Τα πάσης φύσεως ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής/πλεύρισης, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού των πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων, καθώς και των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, πλην κρουαζιερόπλοιων, μειώνονται κατά ποσοστό 20%, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, καθώς και Ιανουάριο 2021

2. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι έχουν προκαταβάλει μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια δικαιώματα προσόρμισης, πρυμνοδέτησης και παραβολής/πλεύρισης, η μείωση εφαρμόζεται επιπλέον των εκάστοτε προβλεπόμενων εκπτώσεων και αναλογικά για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021, τυχόν δε προκαταβληθέν ποσό που υπερβαίνει το ύψος των ανταποδοτικών δικαιωμάτων για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021, όπως ορίζονται στην παρ. 1, συμψηφίζεται ή επιστρέφεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση της παρ. 4.

3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στους λιμένες, των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, οι οποίοι είναι είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου είτε ανώνυμες εταιρείες, η πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου των οποίων ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, στο ελληνικό Δημόσιο, όπως οι Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία.

4. Με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Αριθμ. 3113.11/53074/2021 ΦΕΚ Β’ 3418/28.07.2021,καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής των ανταποδοτικών δικαιωμάτων της παρ. 1, ο τρόπος συμψηφισμού ή επιστροφής σε περίπτωση υπέρβασης προκαταβληθέντων ποσών, όπως προβλέπεται στην παρ. 2, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή.

Μείωση των ανταποδοτικών λιμενικών δικαιωμάτων  ΚΥΑ Αριθμ. 3113.11/53074/2021,ΦΕΚ Β’ 3418/28.07.2021 (προηγ.  ν. 4770, αρθ. 27, ΦΕΚ Α’ 15/29.01.2021, (προηγ. ΦΕΚ 84Α/13-4-20, αρθ. 66)