• Μένουμε Ασφαλείς – Υγειονομικά πρωτόκολλα για τη διεξαγωγή συνεδρίων

Για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας κατά την περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα, η Κυβέρνηση προσδιόρισε τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδρίων βάσει ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων.

ΑΠ: 10249/3.7.2020/ΑΔΑ: ΩΝΨΛ465ΧΘΟ-ΥΔΦ