Για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού και την προστασία της δημόσιας υγείας κατά την περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα, η Κυβέρνηση προσδιόρισε τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδρίων βάσει ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων.

ΑΠ: 10249/3.7.2020/ΑΔΑ: ΩΝΨΛ465ΧΘΟ-ΥΔΦ