Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26389,ΦΕΚ Β’ 1685/24.04.2021, το μέτρο ισχύει από 26 Απριλίου 2021 και αφορά:

  1. Ναυτικούς, μέλη πληρώματος πλοίων που δραστηριοποιούνται και εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων εντός της ελληνικής επικράτειας, καθώς και ναυτικούς, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του π.δ. 913/1978 (Α’ 220). Οι σχετικοί Κ.Α.Δ. είναι  50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών, 50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων, 50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών, 50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων. Τα στοιχεία των ναυτικών υποβάλλονται, με μέριμνα της εταιρείας του πλοίου, στο Ν.Α.Τ. και κοινοποιούνται στην Λιμενική Αρχή που ελλιμενίζεται το πλοίο κατά την ημέρα της υποβολής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, ήτοι από 26 Απριλίου έως 02 Μαΐου 2021, οι ναυτικοί μπορούν να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 εντός του χρονικού διαστήματος από 26 Απριλίου έως 02 Μαΐου 2021
  2. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι υποχρεωτικός προκειμένου οι ναυτικοί των παραπάνω κατηγοριών / Κ.Α.Δ. να παρέχουν την εργασία τους στο συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση εργασίας πλοίο. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, και έχει ισχύ για επτά (7) ημέρες από την ημέρα διενέργειάς του. Σε περίπτωση που ο/η ναυτικός καλείται να παραστεί εκτάκτως στο πλοίο που πρόκειται να ναυτολογηθεί, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης δύναται να διενεργείται και αυθημερόν.

Ναυτικοί οι οποίοι δεν έχουν συμπεριληφθεί στο αρχείο που υποβάλλεται στο Ν.Α.Τ. ή που ναυτολογούνται μετά από την αποστολή των στοιχείων, είναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν προσέλθουν για πρώτη φορά στο πλοίο προς ναυτολόγησή τους, αποκλειστικά σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapidtest ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή, δωρεάν, είτε σε ιδιωτική δομή, με επιβάρυνση του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/διαχειριστή, μόνο για την πρώτη φορά εφαρμογής του μέτρου.

3. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α. ή του Προσωρινού Α.Μ.Κ.Α. και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (selftest) παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Η υπόψη προμήθεια δύναται να πραγματοποιηθεί, για το σύνολο των ναυτικών/ δικαιούχων, από εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο της εταιρίας ή μέλος πληρώματος που φέρει σχετικό κατάλογο με τα στοιχεία των ναυτικών για τους οποίους θα προμηθευθεί τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (selftest). Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (selftest) δύναται να διενεργηθεί κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων, ή/και εντός του πλοίου, εφόσον αυτό δραστηριοποιείται.

4. Οι υπόχρεοι ναυτικοί/μέλη πληρώματος επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (www.nat.gr),επιλέγουν δήλωση αποτελέσματος selftest για ναυτικούς και αφού αυθεντικοποιηθούν, εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID – 19 Test (Self / Rapid / PCR)». Ο/Η πλοιοκτήτης/εφοπλιστής/διαχειριστής δικαιούται να λαμβάνει γνώσητων δηλώσεων των εργαζομένων.

α. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, η οποία αποτελεί το νόμιμο αποδεικτικό για την προσέλευση του απασχολούμενου στην εργασία του.

β. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν ή φέρουν σε ηλεκτρονική μορφή. Σε αυτήν την περίπτωσηοιδιαγνωσθέντες θετικοί μεταβαίνουν, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών,σε δημόσια δομή, που βρίσκεται αναρτημένη στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ή σε ιδιωτική δομή της επιλογής τους, με επιβάρυνση είτε του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / διαχειριστή είτε δική τους, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (rapidtestή PCR test). Μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες θετικοί και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Στην περίπτωση που ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθεί ο/η ναυτικός σε κατ’ οίκον περιορισμό, απολύεται με το αιτιολογικό «λόγω ασθενείας» και ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.Στην περίπτωση που ο επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο ναυτικός μπορεί να προσέλθει στην εργασία του. Ο/η ναυτικός δηλώνει υποχρεωτικά το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

5. Σε κάθε περίπτωση αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου(selftest), οι ναυτικοί δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapidtest ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, δωρεάν, είτε σε ιδιωτική δομή η οποία γίνεται με επιβάρυνσή του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / διαχειριστή ή δική τους, με υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapidtest ή PCR test) είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης οπότε ο/η ναυτικός δύναται να προσέλθει στο πλοίο για να παρέχει εργασία επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή του. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapidtest ή PCRtest) είναι θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, ο/η ναυτικός απολύεται με το αιτιολογικό «λόγω ασθενείας» και ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.

6. Ο πλοιοκτήτης / εφοπλιστής / διαχειριστής δεν επιτρέπεται να απασχολήσει ναυτικό στον πλοίο, εφόσον αυτός/η:

α) δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (selftest, rapidtest ή PCR test). Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται στους  πλοιοκτήτες / εφοπλιστές / διαχειριστές πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ ανά ναυτικό

β) έχει δηλώσει θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19.Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται στους  πλοιοκτήτες / εφοπλιστές / διαχειριστές πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά ναυτικό που εργάζεται, ενώ έχει δηλωθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό έλεγχο.

Σε περίπτωση που ναυτικός προσέλθει στον χώρο εργασίας χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις ο πλοιοκτήτης / εφοπλιστής / διαχειριστής υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του/ης για τον λόγο αυτό και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα έως την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων εκ μέρους του/ης ναυτικού.

Σε κάθε περίπτωση ο πλοιοκτήτης / εφοπλιστής / διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώνει τους ναυτικούς του, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη εκπλήρωσής τους. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης των πλοιοκτητών/εφοπλιστών/ διαχειριστών επιβάλλεται πρόστιμο στον εργοδότη τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ.

Τα παραπάνω πρόστιμα επιβάλλονται με την επιφύλαξη των ναυτικών οι οποίοι δεν έχουν συμπεριληφθεί στο αρχείο που υποβάλλεται στο Ν.Α.Τ. ή που ναυτολογούνται μετά από την αποστολή των στοιχείων, οι οποίοι ακολουθούν την διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2.

7. Ναυτικοί – μέλη πληρώματος επιβατηγών ή επιβατηγών / οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν διεθνείς πλόες, προ του κατάπλου σε ελληνικό λιμένα, υποχρεούνται σε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι στο πλήρωμα διενεργήθηκε διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 με αρνητικό αποτέλεσμα. Τα στοιχεία των υπόχρεων στην ανωτέρω διαδικασία ναυτικών, καθώς και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων, με μέριμνα του πλοιάρχου τηρούνται επί του πλοίου, ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που ζητηθούν από τις αρμόδιες Λιμενικές ή/και υγειονομικές αρχές