1. Πεδίο εφαρμογής: Το μέτρο αφορά στους ναυτικούς, μέλη πληρώματος επιβατηγών ή επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων, θαλάσσιων ταξί και λαντζών που δραστηριοποιούνται και εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών εντός της ελληνικής επικράτειας, επιβατηγών/οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν τακτικούς διεθνείς πλόες από και προς ελληνικό λιμένα.

2. Υποχρεωτικότητα – Χρόνος διενέργειας: Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι υποχρεωτικός προκειμένου οι ναυτικοί των παραπάνω κατηγοριών να παρέχουν την εργασία τους στο συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση εργασίας πλοίο. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά δύο (2) φορές την εβδομάδα, μία (1) με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών προ Δευτέρας εκάστης εβδομάδας με ευθύνη και δαπάνη του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/διαχειριστή και μία (1) με αυτοδιαγνωστικό έλεγχο  (self-test), εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών προ Πέμπτης εκάστης εβδομάδας. Από 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6.00 ο διαγνωστικός έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapidtest) διενεργείται εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών προ Πέμπτης εκάστης εβδομάδας και ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος  (self-test), εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών προ Δευτέρας εκάστης εβδομάδας εξαιρούμενων των ναυτικών και μελών πληρωμάτων κρουαζιερόπλοιων που συνεχίζουν με το προηγούμενο σχήμα. Στην περίπτωση των ναυτικών και των μελών πληρώματος κρουαζιερόπλοιων πραγματοποιούνται με ευθύνη και δαπάνη του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/διαχειριστή. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης διενέργειας διαγνωστικών τεστ από τους ναυτικούς και τα μέλη πληρώματος επιβάλλεται στον Πλοίαρχο πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ.  Τα στοιχεία των υπόχρεων στην ανωτέρω διαδικασία ναυτικών, καθώς και τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων, με μέριμνα του πλοιάρχου τηρούνται επί του πλοίου, ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που ζητηθούν από τις αρμόδιες Λιμενικές ή/και υγειονομικές αρχές.

3. Εξαιρέσεις: Εξαιρούνται από την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 οι ναυτικοί που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Σε περίπτωση μη επίδειξης στα αρμόδια όργανα του πιστοποιητικού εμβολιασμού, υποχρεούνται στη διενέργεια και επίδειξη βεβαίωσης διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, ο οποίος είναι δυνατό να συνιστά είτε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self-test) είτε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR είτε έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

4. Διαδικασία για τις περιπτώσεις νέων προσλήψεων και άλλες ειδικές περιπτώσεις απασχόλησης ναυτικών: Ναυτικοί, οι οποίοι ναυτολογούνται μετά από την αποστολή στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ και στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. των στοιχείων των προσώπων του άρθρου 1, ή των μεταβολών αυτών, είναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν προσέλθουν για πρώτη φορά στο πλοίο προς ναυτολόγησή τους, αποκλειστικά σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή, δωρεάν, είτε σε ιδιωτική δομή, με επιβάρυνση του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/διαχειριστή, μόνο για την πρώτη φορά εφαρμογής του μέτρου. Ναυτικοί, οι οποίοι δεν έχουν συμπεριληφθεί στο αρχείο που αποστέλλει το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο προς την ΗΔΙΚΑ ΑΕ και τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.,, είναι υποχρεωτικό να υποβάλλονται αποκλειστικά σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή, δωρεάν, είτε σε ιδιωτική δομή με επιβάρυνση του πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/διαχειριστή, μόνο για την πρώτη φορά εφαρμογής του μέτρου.

5. Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για Έλληνες ναυτικούς: Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του Προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Η υπόψη προμήθεια δύναται να πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο της εταιρίας ή μέλος πληρώματος για το σύνολο των ναυτικών/δικαιούχων που φέρει σχετικό κατάλογο με τα στοιχεία των ναυτικών για τους οποίους θα προμηθευθεί τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test).  Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) δύναται να διενεργηθεί κατ` οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων, ή/και εντός του πλοίου, εφόσον αυτό δραστηριοποιείται. Οι υπόχρεοι ναυτικοί/μέλη πληρώματος επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (www.nat.gr),επιλέγουν δήλωση αποτελέσματος selftest για ναυτικούς και αφού αυθεντικοποιηθούν, εισέρχονται στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Δήλωση αποτελέσματος self-test για ναυτικούς».

α. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, η οποία αποτελεί το νόμιμο αποδεικτικό για την προσέλευση του απασχολούμενου στην εργασία του.

β. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν ή φέρουν σε ηλεκτρονική μορφή. Σε αυτήν την περίπτωση οι διαγνωσθέντες θετικοί μεταβαίνουν, εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών,σε δημόσια δομή, που βρίσκεται αναρτημένη στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, ή σε ιδιωτική δομή της επιλογής τους, με επιβάρυνση είτε του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / διαχειριστή είτε δική τους, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (rapid test ή PCR test). Μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες θετικοί ναυτικοί και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Στην περίπτωση που ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθεί ο/η ναυτικός σε κατ’ οίκον περιορισμό, απολύεται με το αιτιολογικό «λόγω ασθενείας» και ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Στην περίπτωση που ο επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα και ο ναυτικός μπορεί να προσέλθει στην εργασία του. Ο/η ναυτικός δηλώνει υποχρεωτικά το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου.

Σε κάθε περίπτωση αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου(selftest), οι ναυτικοί δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapidtest ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, δωρεάν, είτε σε ιδιωτική δομή η οποία γίνεται με επιβάρυνσή του πλοιοκτήτη / εφοπλιστή / διαχειριστή ή δική τους, με υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapidtest ή PCR test) είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης οπότε ο/η ναυτικός δύναται να προσέλθει στο πλοίο για να παρέχει εργασία επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή του. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapidtest ή PCRtest) είναι θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, ο/η ναυτικός απολύεται με το αιτιολογικό «λόγω ασθενείας» και ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.

Στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων COVID-19 Tests, όπου γνωστοποιούνται τα αποτελέσματα των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test) των ναυτικών, υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης μόνο στον πλοιοκτήτη/εφοπλιστή/διαχειριστή του συγκεκριμένου πλοίου, καθώς και στις Λιμενικές Αρχές της χώρας. Ο πλοιοκτήτης/εφοπλιστής/διαχειριστής δικαιούται να λαμβάνει γνώση των δηλώσεων των εργαζομένων σύμφωνα με την περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.).

6. Συνέπειες της μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου από τα υπόχρεα πρόσωπα:

Ο πλοιοκτήτης / εφοπλιστής / διαχειριστής δεν επιτρέπεται να απασχολήσει ναυτικό στον πλοίο, εφόσον αυτός/η:

α) δεν έχει προβεί σε δήλωση του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 (selftest, rapidtest ή PCR test). Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται στους  πλοιοκτήτες / εφοπλιστές / διαχειριστές πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ ανά ναυτικό ή

β) έχει δηλώσει θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται στους  πλοιοκτήτες / εφοπλιστές / διαχειριστές πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ανά ναυτικό που εργάζεται, ενώ έχει δηλωθεί θετικό αποτέλεσμα κατά τον διαγνωστικό έλεγχο.

Σε περίπτωση που ναυτικός προσέλθει στον χώρο εργασίας χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις ο πλοιοκτήτης / εφοπλιστής / διαχειριστής υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του/ης για τον λόγο αυτό και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα έως την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων εκ μέρους του/ης ναυτικού.

Σε κάθε περίπτωση ο πλοιοκτήτης / εφοπλιστής / διαχειριστής υποχρεούται α) να ενημερώνει τους ναυτικούς του, με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη εκπλήρωσής τους και β) να διατηρεί τις αποδείξεις πληρωμής των διαγνωστικών ελέγχων (rapid tests) που διενεργούνται από τους ναυτικούς του πλοίου του με δαπάνη του και να τις θέτει στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων ελέγχου, όταν ζητηθούν. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης των πλοιοκτητών/εφοπλιστών/ διαχειριστών επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ άπαξ.

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 45222 ΦΕΚ Β’ 3130/18.07.2021 (προηγ. κυα Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26389, ΦΕΚ Β’ 1685/24.04.2021) ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 47197, ΦΕΚ Β’ 3355/26.07.2021.