Η κυβέρνηση στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού SARS-COV-2  προχώρησε στη λήψη μέτρων για το χρονικό διάστημα από 14-10-2020 έως και 21-10-2020 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Χίου – «ΒΙΑΛ» του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα:

1. Τίθεται προσωρινά περιορισμός στην κυκλοφορία από τις 14.10.2020 έως και τις 21.10.2020, των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Χίου – «ΒΙΑΛ» του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της. 

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται η είσοδος στο ως άνω Κ.Υ.Τ. τρίτων προσώπων με την εξαίρεση του Διοικητή του Κ.Υ.Τ., των φορέων υποστήριξης διοικητικής διαχείρισης, των αστυνομικών και στρατιωτικών αρχών, των εργαζομένων της Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), καθώς και πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο οργανωμένων μετακινήσεων, που διενεργούνται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεταξύ δομών υποδοχής και φιλοξενίας εποπτείας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

2. Η Διοίκηση του ανωτέρω Κ.Υ.Τ. οφείλει να ενημερώνει τους πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στη δομή μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά) μηνυμάτων ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν, καθώς και όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός και πέριξ της δομής για τους λόγους εφαρμογής του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής του. 

3. Εντός της περιμέτρου αναπτύσσονται ειδικές υγειονομικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του κορονοϊού SARS- COV-2 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους της εν λόγω δομής φιλοξενίας. 

4. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και δύναται να προβαίνει σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων, διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και χρήσης τεχνικών φραγμών. 

5. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου (Π.Γ.Α.) Χίου, το οποίο εδρεύει εντός των ορίων του Κ.Υ.Τ., η λειτουργία του οποίου δεν αναστέλλεται. Ο Διοικητής του Κ.Υ.Τ. και ο Προϊστάμενος του Π.Γ.Α. σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέσο για την ασφαλή προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση από και προς τις εγκαταστάσεις του Π.Γ.Α., του προσωπικού του Π.Γ.Α., των πολιτών τρίτων χωρών, των νομικών παραστατών και των συμβούλων αυτών, των μεταφραστών και όποιου άλλου προσώπου υφίσταται απόλυτη ανάγκη να προσέρχεται στις εγκαταστάσεις αυτού, κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1. 

6. Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου, τον Δήμο Χίου και την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προς υλοποίηση των σχετικών προβλέψεών της. Άρθρο δεύτερο Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2» (Β’ 4484) και ιδίως το σημείο 7 της παρ. 1 του άρθρου 1 αυτής, όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 65549, ΦΕΚ 4533Β΄/14.10.2020