Με στόχο την εξασφάλιση της επάρκειας των μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, κλήθηκαν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα παραγωγής, εισαγωγής εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης και διανομής φαρμακευτικών προϊόντων και μέσων ατομικής προστασίας και προστασίας υγιεινής να υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή τα στοιχεία για τα αποθέματα τους σε χειρουργικές μάσκες, αντισηπτικά διαλύματα και μαντηλάκια επί ποινή επιβολής προστίμου (1.000 – 100.000 ευρώ) και κατάσχεσης των μη δηλωθέντων αναφερομένων ειδών σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης από μέρους τους.

Η καταγραφή των προαναφερθέντων ειδών, αποσκοπεί αφενός στην εποπτεία της αγοράς ως προς την επάρκεια των εν λόγω προϊόντων και αφετέρου στην παρακολούθηση των τιμών πώλησής τους, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αισχροκέρδειας και αθέμιτων πρακτικών.

ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α/14-3-2020)

ΚΥΑ (ΦΕΚ 1481/Β/17.4.2020)