Στο πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού SARS-CοV-2, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020, δίνεται η δυνατότητα στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις η λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως και 31 Δεκεμβρίου 2020. Η ενίσχυση δίνεται  μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 30η Ιουνίου 2022, για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών των ετών 2021 και  2022, που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2022 ή και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών των ετών 2021 και  2022, που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2022. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση έως την 10η Σεπτεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. ΓΔΟΥ/1046/21 (ΦΕΚ-5304 Β/16-11-21).

Τέλος, με τις ΚΥΑ: ΓΔΟΥ/808/21 (ΦΕΚ-3354 Β/26-7-21), ΓΔΟΥ/824/21 (ΦΕΚ-3492 Β/31-7-21) & ΓΔΟΥ825/21 (ΦΕΚ-3529 Β/3-8-21), ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω επιδότησης.

ΦΕΚ Β’ 6367/31-12-21

ΦΕΚ Β’ 5304/16-11-21

ΦΕΚ Β’ 4516/30-09-21

ΦΕΚ Β’ 4021/31-08-21

ΦΕΚ Β΄ 3529/03-08-21

ΦΕΚ Β’ 3492/31-07-21

ΦΕΚ Β’ 3354/26-07-21

ΦΕΚ Β’ 2551/16-06-21ΦΕΚ Β’ 2236/28-05-21