Στο πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού SARS-CοV-2, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020, δίνεται η δυνατότητα στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις η λήψη ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες, για το διάστημα από 1η Απριλίου 2020 ως και 31 Δεκεμβρίου 2020, μέσω πιστωτικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, για αποπληρωμή τρεχουσών φορολογικών οφειλών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021 ή και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έτους 2021 που καθίστανται πληρωτέες από 1η Ιουλίου 2021 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση έως την 9η Αυγούστου 2021 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport».

 Τέλος, με τις ΚΥΑ: ΓΔΟΥ/808/21 (ΦΕΚ-3354 Β/26-7-21), ΓΔΟΥ/824/21 (ΦΕΚ-3492 Β/31-7-21) & ΓΔΟΥ825/21 (ΦΕΚ-3529 Β/3-8-21), ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω επιδότησης.

ΦΕΚ Β΄ 3529/03-08-21

ΦΕΚ Β’ 3492/31-07-21

ΦΕΚ Β’ 3354/26-07-21

ΦΕΚ Β’ 2551/16-06-21

ΦΕΚ Β’ 2236/28-05-21