Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού SARS-CοV-2, διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων και τα απαραίτητα απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την επιστρεπτέα προκαταβολή, ισχύουν οι κάτωθι τροποποιήσεις: 

    Εφόσον η επιχείρηση ενισχύεται βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να υποβάλει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “myBusinessSupport”, μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2021 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 31.12.2019 -είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών, – είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη: – ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και – ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.
  • Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

ΦΕΚ Β’ 4517/30-09-21, ΦΕΚ Β’ 3122/16-07-21, ΦΕΚ Β’ 3123/16-07-21, ΦΕΚ Β’ 3124/16-07-21, ΦΕΚ Β’     3125/16-07-21, ΦΕΚ Β’ 2835/30-06-2021, ΦΕΚ Β’ 2836/30-06-2021, ΦΕΚ Β’ 2837/30-06-2021, ΦΕΚ Β’ 2838/30-06-2021, ΦΕΚ Β’ 2839/30-06-2021, ΦΕΚ Β’ 2840/30-06-2021, ΦΕΚ Β’ 2841/30-06-2021, ΚΥΑ ΓΔΟΥ 171,172,175/21 ΦΕΚ Β’ 649/20-02-2021, ΚΥΑ ΓΔΟΥ 173,174/21 ΦΕΚ Β’ 647/19-02-21