Συστήνεται Ταμείο Εγγυοδοσίας ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας μέσω της μέγιστης αξιοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για κάλυψη αυξημένων αναγκών ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας, οι τράπεζες χορηγούν νέα δάνεια κεφαλαίων κίνησης εγγυημένα έως 80% του ποσού κάθε δανείου με επιδοτούμενη προμήθεια εγγυοδοσίας, για το 40% του όγκου των επιχειρηματικών δανείων που χορηγεί κάθε τράπεζα σε ΜΜΕ ή το 30% για τα χαρτοφυλάκια δανείων μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ επιπλέον το κράτος επιδοτεί την προμήθεια εγγύησης.

Για την σύσταση του Ταμείου προβλέπεται χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ πόρων ύψους ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000 €), ενώ η επιδότηση προμηθειών εγγυοδοσίας δύναται να φτάσει μέχρι το ποσό των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (250.000.000 €). Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και το Ελληνικό Δημόσιο και συνεισφέρονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis.

ΦΕΚ B’ 1768/08.05.2020

ΦΕΚ B’ 2187/05.06.2020