Το μέτρο θα εφαρμοστεί μέσω της έκδοσης εγγυήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (τράπεζες) με τη χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ. Οι τράπεζες με τη σειρά τους θα χορηγούν επιχειρηματικά δάνεια εγγυημένα έως 80% του ποσού του δανείου, ενώ η εγγύηση αυτή θα καλύπτει μέχρι το 25% του όγκου των επιχειρηματικών δανείων που χορηγεί κάθε τράπεζα στο πλαίσιο αυτού του μέτρου.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση διότι τα δάνεια χορηγούνται με ευνοϊκούς όρους (όπως μείωση απαιτούμενων εξασφαλίσεων ή επιτοκίων) στις ελληνικές επιχειρήσεις με στόχο να ανακάμψουν ταχύτερα από την κρίση.

ΦΕΚ Β’ 1197/07.04.2020