O Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ανέλαβε τη σύσταση πενήντα (50) Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού άμεσης εκτέλεσης δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού SARS-COV-2, μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορονοϊού SARS-COV-2 κατ’οίκον», με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους τη δημοσίευση της παρούσας.

  Οι συνιστώμενες Κ.ΟΜ.Υ. λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων εκάστης Υγειονομικής Περιφέρειας και των αντίστοιχων Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αυτής, συνεργαζόμενες με το σύνολο των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας της περιοχής δραστηριοποίησης τους. 

Ο Υπεύθυνος για το συντονισμό της λειτουργίας και δράσης της πλησιέστερης ΤΟΜΥ ή ο Υπεύθυνος για το Συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας του πλησιέστερου Κέντρου Υγείας ορίζονται ως αρμόδιοι για την τυχόν απαιτούμενη συνεργασία με τις Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων. 

Κάθε Κ.ΟΜ.Υ. αποτελείται από κλιμάκιο 

-ενός ιατρού με ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής και –

-ενός επαγγελματία υγείας με ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων και υποστηρίζεται από διοικητικούς υπαλλήλους. 

Ελλείψει των ΠΕ/ΤΕ τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων δύναται να προσληφθούν, ΠΕ/TΕ Νοσηλευτών, ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων.

  Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα της πανδημίας COVID-19», το Υπουργείο Υγείας αποτελεί τον βασικό φορέα συντονισμού, μέσω τριμελούς επιστημονικής επιτροπής εποπτείας, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας, με έργο την υποστήριξη του Ε.Ο.Δ.Υ. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Υγείας αναλαμβάνει: 

  • Να διευκολύνει το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί με την υλοποίηση του αντικειμένου της πράξης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών. – 
  • Να ορίσει τους εκπροσώπους του στις αντίστοιχες Επιτροπές διενέργειας/αξιολόγησης και παραλαβής διαγωνισμών προμηθειών/υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές, στις οποίες ο Υπουργός Υγείας ορίζει τα δύο (2) μέλη και πενταμελείς επιτροπές, στις οποίες ορίζει τα τρία (3) μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου των επιτροπών. – 
  • Να παρέχει στον Ε.Ο.Δ.Υ. τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του για την επιτυχή εκτέλεση του έργου. 
  • Να προετοιμάσει τις δομές Υγείας για την υποδοχή της πράξης. – 
  • Να φροντίσει για τη διαμόρφωση του απαραίτητου οργανωτικού πλαισίου εφαρμογής της πράξης.
  • Να καθοδηγήσει τον Ε.Ο.Δ.Υ. στην ανάπτυξη των κατάλληλων μηχανισμών επικοινωνίας για την εξυπηρέτηση του έργου τρίτων φορέων (συνεργαζόμενων και εποπτευόμενων από το Υπουργείο). – 
  • Να εκτελεί τις υποχρεώσεις του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτές προκύπτουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ε.Ε. (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ). 
  • Ο Υπουργός Υγείας εκδίδει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις μετά από εισήγηση της τριμελούς επιστημονικής επιτροπής εποπτεία.

Με τη δημοσίευση πρόσφατου ΦΕΚ Β΄ 1304/02.04.2021 αποφασίστηκε η τροποποίηση της υπό στοιχεία   Δ1α/Γ.Π.οικ. 3055 – ΦΕΚ 387/Β΄/02.02.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Σύσταση Κινητών Ομάδων Υγείας Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων για την άμεση εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test) για τον εντοπισμό κρουσμάτων κορονοϊού SARS-COV-2  (ΚΟΜΥ Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων)» (Β’ 387). 

Συνιστώνται συνολικά πενήντα (50) Κ.ΟΜ.Υ. Ειδικού Σκοπού Μοριακών Ελέγχων για την εκτέλεση δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (molecular point of care test) καθώς και ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 για τον εντοπισμό κρουσμάτων της πανδημίας COVID-19, οι οποίες εντάσσονται λειτουργικά στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), με ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους τη δημοσίευση της παρούσας. Οι περιοχές και ο τρόπος δραστηριοποίησής τους στην Επικράτεια προσδιορίζονται από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης σύμφωνα με τη στρατηγική των ελέγχων και με κριτήριο την έμφαση που πρέπει να προσδίδεται σε τοπικούς ελέγχους συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών. 

Επιμέρους σημεία αυξημένης δραστηριοποίησης εντός της ελληνικής Επικράτειας μπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα από τον ΕΟΔΥ ως φορέα υλοποίησης, σύμφωνα με τη στρατηγική και τα κριτήρια του προηγούμενου εδαφίου, ανάλογα με τις ανάγκες κατά την εξέλιξη της πανδημίας.

  Κάθε ΚΟΜΥ αποτελείται από κλιμάκιο ενός ιατρού με ειδικότητα Ιατρικής Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας) ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας/Εργαστηριακής Ιατρικής ή ΠΕ Βιολόγων/ΠΕ Μοριακών Βιολόγων και τουλάχιστον ενός επαγγελματία υγείας με ειδικότητα ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών ή ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών και υποστηρίζεται από διοικητικούς υπαλλήλους. Ελλείψει των ΠΕ/TΕ Νοσηλευτών ή ΤΕ Επισκεπτριών/των Υγείας ή ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών δύναται να προσληφθούν ΠΕ/ΤΕ τεχνολόγων ιατρικών εργαστηρίων ή ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού/Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων

  Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα κορονοϊού SARS-COV-2 κατ’οίκον», το Υπουργείο Υγείας αποτελεί τον βασικό φορέα συντονισμού, μέσω τριμελούς επιστημονικής επιτροπής εποπτείας, που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας, με έργο την υποστήριξη του ΕΟΔΥ.

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 3055 – ΦΕΚ 387/Β΄/02.02.2021

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20698 – ΦΕΚ 1304/Β΄/02.04.2021