Η κυβέρνηση με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας ολων των πολιτών και πρωτίστως των πλέον ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, έναντι του κορονοϊού SARS-COV-2 , λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής , προχωρά στη συγκρότηση  Επιτροπής Προστασίας Ευπαθών Ομάδων  με σκοπό την προστασία από την πανδημια Covid-19 των φιλοξενουμένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι:

α) η παρακολούθηση των δεδομένων που σχετίζονται με την εξέλιξη της διασποράς του κορονοϊού  στις δομές αυτές,

β) ο γενικός συντονισμός, βάσει των δεδομένων αυτών, των φορέων που είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των μέτρων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία από τον κορονοϊό SARS-COV-9 των φιλοξενούμενων στις ανωτέρω δομές,

 γ) ο συντονισμός των ελέγχων εφαρμογής των μέτρων αυτών από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, καθώς και

δ) η υποβολή προτάσεων στους συναρμόδιους Υπουργούς για τη λήψη νέων μέτρων ή την τροποποίηση των ισχυόντων προκειμένου για την προστασία των ευπαθών ομάδων, στις οποίες αναφέρεται το παρόν άρθρο.

Μέλη της Επιτροπής Προστασίας Ευπαθών Ομάδων είναι:

α) ο αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως Πρόεδρος,

β) ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

γ) ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας,

δ) ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ε) ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας,

στ) ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,

ζ) ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών,

η) ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε εβδομάδα. Τα μέλη και ο Γραμματέας της συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής και ασκούν τις αρμοδιότητές τους αμισθί.

Επιπλέον, συγκροτείται  Επιτροπής Εποπτείας με σκοπό την παρακολούθηση της εκτέλεσης των μέτρων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία από τον κορονοϊό  SARS-COV-9 των φιλοξενουμενων σε Μ.Φ.Η. και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι:

α) η παρακολούθηση της τήρησης των ανωτέρω μέτρων,

β) η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών από τις Μ.Φ.Η. και τις λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού σε σχέση με την εξέλιξη της διασποράς της πανδημίας Covid-19, προκειμένου για την λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας,

γ) η ενημέρωση σχετικά της Επιτροπής Προστασίας Ευπαθών Ομάδων του άρθρου 1.

Μέλη της Επιτροπής Εποπτείας είναι:

α) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως Πρόεδρος, τον οποίο ορίζει με απόφασή του ο αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

β) ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, τον οποίο ορίζει με απόφασή του ο Πρόεδρος του Οργανισμού αυτού,

γ) ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τον οποίο ορίζει με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας,

δ) ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, τον οποίο ορίζει με απόφασή του ο Διοικητής της Αρχής αυτής,

 ε) ένας εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον οποίο ορίζει με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή,

στ) ένας εκπρόσωπος κάθε Περιφέρειας, τον οποίο ορίζει με απόφασή του ο οικείος Περιφερειάρχης.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε εβδομάδα. Τα μέλη και ο Γραμματέας της συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής και ασκούν τις αρμοδιότητές τους αμισθί.

Αριθμ. Γ.Π./Δ12/οικ. 38064/1202, 4321Β΄/02.10.2020