Το Δημόσιο συνεισφέρει, για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισης αίτησης του δικαιούχου, στις δόσεις για την αποπληρωμή των πάσης φύσεως δανείων φυσικών ή νομικών προσώπων προς χρηματοδοτικούς φορείς που εξασφαλίζονται με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του οφειλέτη.

Επιλέξιμα είναι φυσικά πρόσωπα, που έχουν, είτε τα ίδια, είτε ο σύζυγος, ή εξαρτώμενο μέλος αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα ληφθέντα μέτρα στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19.

Τέλος, με το ν. 4842/21 (ΦΕΚ-190 Α/13-10-21), ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα, σχετικά με την επέκταση του χρόνου συνεισφοράς του Δημοσίου για τρεις (3) επιπλέον μήνες και το εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη.

ΦΕΚ Α’ 190/13-10-2021

ΦΕΚ Α΄ 148/31-07-2020