Το Δημόσιο συνεισφέρει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης, στις δόσεις για την αποπληρωμή των πάσης φύσεως επιχειρηματικών ή επαγγελματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, ενεργών νομικών προσώπων και φυσικών προσώπων, ελεύθερων επαγγελματιών ή επιτηδευματιών ή εταίρων.

Επιλέξιμα είναι ενεργά νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση και φυσικά πρόσωπα που είναι ενεργοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιτηδευματίες ή εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα πληγεί και για τον λόγο αυτό ενταχθεί στα έκτακτα μέτρα προστασίας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2.

Το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος νομικού προσώπου, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων εντός αποσβεστικής προθεσμίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και την 31η Μαΐου 2021. 

Τέλος, με την Κ.Υ.Α. 74074/ΕΞ2021/21 (ΦΕΚ-2668 Β/23-6-21) και το ν. 4842/21 (ΦΕΚ-190 Α/13-10-21), ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα, σχετικά με διαδικασία καταβολής συνεισφοράς Δημοσίου για την αποπληρωμή των εν λόγω δανείων, την παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας και το εμπρόθεσμο καταβολής του ποσού που βαρύνει τον οφειλέτη.

ΦΕΚ Α’ 190/13-10-2021

ΦΕΚ Β’ 2668/23-6-21

ΦΕΚ Α’ 78/ 18-5-21

ΦΕΚ Α 48/31-03-2021