Η κυβέρνηση, από την έναρξη της πανδημίας, προχώρησε σε ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους γονείς, καθιερώνοντας την εξ αποστάσεως εργασία και την άδεια ειδικού σκοπού. Η κάλυψη μέρους (του 1/3) του κόστους της γίνεται από τον  Κρατικό Προϋπολογισμό. Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου της πανδημίας, αποφάσισε την παράταση της χρήσης της συγκεκριμένης άδειας, μέχρι και την 31η Μαΐου 2020, συνεχίζοντας την κάλυψη της από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Α΄55/ 11.03.2020

B’ 1208/07.04.2020

B’ 1566/24.04.2020