Με στόχο την σταδιακή και ομαλή επάνοδο των επιχειρήσεων σε συνθήκες πλήρους λειτουργίας παρέχεται η δυνατότητα κατάργησης της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων , για ποσοστό τουλάχιστον 40%, εφόσον αυτή έχει διαρκέσει κατ’ ελάχιστο 15 ημέρες. Οι επιχειρήσεις και εργοδότες θα έχουν την δυνατότητα να παρατείνουν την αναστολή μέρους των συμβάσεων -όχι μεγαλύτερου του 60% – για ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών και όχι πέραν της 31η Μαΐου 2020.

Ωστόσο, η παράταση της αναστολής των συμβάσεων θα ισχύσει υπό δύο βασικές προϋποθέσεις :

*την απαγόρευση απολύσεων μέχρι τις 31 Μαΐου και

*τη ρητή διατήρηση των θέσεων εργασίας με τις ίδιες μορφές συμβάσεων.

Αν ο εργοδότης παρατείνει την αναστολή περισσοτέρων συμβάσεων εργασίας από αυτές που αντιστοιχούν στο ποσοστό του 60% επί του συνόλου αυτών, υποχρεούται να καταβάλλει ο ίδιος τις αποδοχές των εργαζομένων αυτών.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα, σε επιχειρήσεις και εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής είτε πλήττονται σημαντικά από τις επιπτώσεις της πανδημίας -βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ- να ανακαλούν προσωρινά την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων, κατεπειγουσών, μη αναβαλλόμενων και ανελαστικών αναγκών.

Η προσωρινή επάνοδος στην εργασία εργαζομένων των οποίων η σύμβαση τελεί σε αναστολή, για επιτακτικές και επείγουσες ανάγκες, πρέπει να δηλώνεται από τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες, με ειδικό έντυπο στο ΠΣ Εργάνη και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της έκτακτης εργασίας.