Ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου 2021, λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα που λήφθηκαν στην αγορά εργασίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, για την αντιμετώπιση και των περιορισμό των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού SARS-COV-2

και τη στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του κλάδου του τουρισμού, με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εργασίας διευκρινίζονται τα εξής:

Α. Δικαίωμα επαναπρόσληψης εργαζομένων σε επιχειρήσεις- εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2021

1. Οι εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις/εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, οι οποίοι επαναπροσλήφθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020 και των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή από τον εργοδότη τους οποιαδήποτε στιγμή κατά τη θερινή περίοδο του ίδιου έτους, διατηρούν το δικαίωμα επαναπρόσληψης για τη θερινή τουριστική περίοδο 2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους των σ.σ.ε.

2. Οι εργαζόμενοι με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, που απασχολήθηκαν κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2019 και οι οποίοι εξ αυτού του λόγου κατέστησαν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατά τη θερινή τουριστική περίοδο έτους 2020, με υποβολή μονομερών δηλώσεων, διατηρούν το δικαίωμα επαναπρόσληψης για τη θερινή τουριστική περίοδο 2021, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις σε συνδυασμό με τους σχετικούς όρους των σ.σ.ε.

3. Οι εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, υποχρεούνται κατά την επαναλειτουργία τους τη θερινή τουριστική περίοδο 2021 να επαναπροσλαβουν τους εργαζομένους των περιπτώσεων 1 και 2, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον εκείνοι συνεχίζουν να επιθυμούν να εργαστούν στους ίδιους εργοδότες.

Β. Λοιπά δικαιώματα εργαζομένων σε επιχειρήσεις- εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων και τουριστικών λεωφορείων, εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2021

Τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία τέθηκαν σε αναστολή, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο 2020, οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων της περίπτωσης 1.1. της παρ. Α της παρούσας εγκυκλίου θεωρούνται ως χρόνος εργασίας για όλα τα δικαιώματα του εργαζομένων που στηρίζονται στην απασχόλησή τους. Αντιθέτως, τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία οι εργαζόμενοι της παρ. Α της παρούσας εγκυκλίου κατέστησαν δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατά τη θερινή τουριστική περίοδο έτους 2020, με υποβολή μονομερών δηλώσεων, δεν θεωρούνται ως χρόνος εργασίας για τα δικαιώματα των εργαζομένων που στηρίζονται στην απασχόλησή τους, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή εργοδότης τους τελούσε το κράτος, για όσο χρονικό διάστημα οι εργαζόμενοι έκαναν χρήση του μέτρου των μονομερών δηλώσεων.

Εγκύκλιος ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ.