Στις πληγείσες επιχειρήσεις περιλαμβάνονται πλέον και οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται με Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας τον τετραψήφιο 86.10 «Νοσοκομειακές δραστηριότητες» ή και οποιονδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις υποκατηγορίες του.

Οι επιχειρήσεις αυτές απολαμβάνουν όλων των σχετικών ευεργετημάτων των πληττόμενων επιχειρήσεων: Παράταση προθεσμίας καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων φορολογικών οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων για 4 μήνες, παράταση προθεσμίας και αναστολή καταβολής ΦΠΑ για 4 μήνες, παράταση προθεσμίας και αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων για 6 μήνες, παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων για 3 μήνες, έκπτωση 25% για δόσεις βεβαιωμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών εφόσον καταβάλλονται εμπρόθεσμα.

Επίσης, στις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο έτους 2020, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου φορολογικού έτους, η διαφορά αντισταθμίζεται σε ποσοστό 20% από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, μέσω μείωσης του ποσού των δόσεων που έχουν προκύψει ή πρόκειται να προκύψουν, με χρήση της Εφαρμογής Μηχανισμού Αυτόματης Επιστροφής.

Α’ 90/01.05.2020