• Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 ή 10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

α. Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

β. Στις περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλες υπαίθριες αγορές δεν εφαρμόζεται το ανωτέρω εδάφιο.

γ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. αγορές ευθύνης τους. Απαγορεύεται έως και την Κυριακή, 10 Μαΐου 2020 η πώληση στις υπαίθριες αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας. Απαγορεύεται έως και την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 η λειτουργία των αγορών του άρθρου 38 του ν. 4497/2017.

Για λόγους  δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορονοϊού ,σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη τήρηση των όρων  της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27805/30.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1640), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1822/6.5.2020 αναφορά του κλιμακίου ελέγχου του ΣΥΚΕΑΑΠ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, θα απαγορεύεται προσωρινά η λειτουργία υπαίθριων αγορών.

Τεύχος B’ 1640/30.04.2020

ΦΕΚ B’ 1756/07.05.2020