Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 ή 10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

α. Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

β. Στις περιοχές όπου λειτουργούν παράλληλες υπαίθριες αγορές δεν εφαρμόζεται το ανωτέρω εδάφιο.

γ. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα. αγορές ευθύνης τους. Απαγορεύεται έως και την Κυριακή, 10 Μαΐου 2020 η πώληση στις υπαίθριες αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας. Απαγορεύεται έως και την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 η λειτουργία των αγορών του άρθρου 38 του ν. 4497/2017.

Για λόγους  δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορονοϊού ,σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη τήρηση των όρων  της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27805/30.4.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1640), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1822/6.5.2020 αναφορά του κλιμακίου ελέγχου του ΣΥΚΕΑΑΠ της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, θα απαγορεύεται προσωρινά η λειτουργία υπαίθριων αγορών.

Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 18.6.2020 έως και 27.6.2020,των κάτωθι υπαίθριων αγορών:

Α) Λαϊκή αγορά επί της οδού Επτανήσου του Δήμου Πετρούπολης, με φορέα λειτουργίας αυτής τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.

Β) Λαϊκή αγορά επί της οδού Αργοστολίου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, με φορέα λειτουργίας αυτής τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.

Γ) Λαϊκή αγορά επί της Γεωργίου Θεοτόκη (ΠΗΓΑΔΑ) του Δήμου Πειραιά, με φορέα λειτουργίας αυτής τη Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.

Τεύχος B’ 1640/30.04.2020

ΦΕΚ B’ 1756/07.05.2020

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 38429 Τεύχος B’ 2421/18.06.2020

Για το χρονικό διάστημα από 9.7.2020 έως και 18.7.2020 επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας λαϊκής  αγοράς επί της οδού Χριστ. Ξυλούρη του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43647 Τεύχος B’ 2776/09.07.2020

Η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 και των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), επιτρέπεται με τις εξής προϋποθέσεις:

α. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό – ελεύθερο από αντικείμενα.

β. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας από το προσωπικό των πωλητών και τους καταναλωτές / κοινό.

ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 50361, Τεύχος 3331/Β/9.8.2020

Tην προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 17.8.2020 έως και 26.8.2020 της λαϊκής αγοράς επί της οδού Αριστοτέλους του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με φορέα λειτουργίας αυτής τον Δήμο Κοζάνης.

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51549 (B’ 3439)17.08.2020

Αποφασίζεται για το χρονικό διάστημα από 26.8.2020 έως και 3.9.2020, προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς επί της οδού Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στον Δήμο Ζωγράφου με φορέα λειτουργίας αυτής την Περιφέρεια Αττικής για λόγους δημόσιας υγείας και προστασίας έναντι του κορονοϊού COVID-19.

Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ 52761 (B’ 3540) 26.8.2020

Αποφασίζεται η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των κάτωθι υπαίθριων αγορών για το χρονικό διάστημα από 3.9.2020 έως και 12.9.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

– Λαϊκή αγορά επί της οδού Διοχάρους στα Ιλίσια του Δήμου Αθηναίων και

-Λαϊκή αγορά επί της οδού Βραυρώνος στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, με φορέα λειτουργίας αυτών την Περιφέρεια Αττικής

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 54338 Τεύχος B’ 3704/03.09.2020

Αποφασίζεται η προσωρινή απαγόρευση για το χρονικό διάστημα από 4.9.2020 έως και  13.9.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, της  λαϊκής υπαίθριας αγοράς που πραγματοποιείται την ημέρα Πέμπτη κάθε εβδομάδας του Δήμου Έδεσσας Πέλλας, με φορέα λειτουργίας αυτής τον Δήμο Έδεσσας Πέλλας.

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 54600 Τεύχος B’ 3708/04.09.2020