Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων στήριξης  και διευκόλυνσης της οικονομίας, προχωρά σε ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης.

Συγκεκριμένα: 

Οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 1ης.3.2020 έως 31.7.2021, μπορούν, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης (30€ για οφειλές έως 1000€ και 50€ για οφειλές άνω των 1000€).

Οι οφειλές επιβαρύνονται με επιτόκιο 2,5% ετησίως. Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με τόκο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022.

Τέλος, με την ΥΠ.ΟΙΚ. Α1179/21 (ΦΕΚ-3750 Β/13-8-21) ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή και αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού SARS-COV-2.

ΦΕΚ Α’ 14/29-01-22

ΦΕΚ Β’ 6094/22-12-21

ΦΕΚ Β’ 3750/13-8-21

ΦΕΚ Α’ 134/31-07-21

ΦΕΚ A’ 207/27-10-20