Οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τη Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 για την Γ΄ Λυκείου και τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια και την Α΄ και Β΄ Λυκείου, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους ή οι ίδιοι/ες εάν είναι ενήλικοι/ες, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού  ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσεί.

Στις δηλώσεις αυτές θα αναφέρεται η περίπτωση η οποία συντρέχει: «το τέκνο μου ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19» ή «έχω άτομο στο οικογενειακό μου περιβάλλον που ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή ήδη νοσεί».

Αριθμ. 52840/ΓΔ4 (ΦΕΚ 1765/τ.Β΄/08-05-2020)

ΠΝΠ 14.03.2020

αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/ οικ.8030/18.3.2020 ΚΥΑ

αρ. 54646/ΓΔ4/12-5-2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 64 /341/9188 (ΦΕΚ 1800/τ.Β΄/11-5-2020) ΚΥΑ