Για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορονοϊού και για χρονικό διάστημα από τις 30 Μαρτίου 2020 και μέχρι την 31η Μαΐου 2020, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής, οφειλόμενων από αυτές αξιόγραφων κατά 75 ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία. Τα αξιόγραφα πρέπει να διαβιβαστούν ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός 3 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

Επίσης, ορίζεται ότι επιχειρήσεις που κατά την 30η Μαρτίου 2020 δεν δραστηριοποιούνταν σε πληττόμενους ΚΑΔ, δύναται να υπαχθούν ατομικά από 01 Απριλίου στις ρυθμίσεις των άρθρων 1 και 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (αναστολή και παράταση καταβολής ΦΠΑ, βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων), εφόσον αποτελούν κομιστές αξιόγραφων (ή οφείλουν την παροχή αξιόγραφων), των οποίων οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής έχουν ανασταλεί και των οποίων το σύνολο της αξίας είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους. Η αίτηση για την υπαγωγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport.

Α’ 75/30.03.2020

Β’ 1646/03.05.2020