• Προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19.

Η Κυβέρνηση αποφάσισε την από τις 18/3/2020 προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη χώρα όλων των υπηκόων τρίτων κρατών από οποιοδήποτε σημείο εισόδου στη χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών συνδέσεων, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορονοϊού COVID-19.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και των ανηλίκων τέκνων τους.

Η απόφαση της Κυβέρνησης παρατάθηκε και ισχύει έως τις 15.5.2020

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.25134 (ΦΕΚ Β’1419/15.04.2020)

Δ1α/Γ.Π.οικ.19030/ 17.3.2020 (ΦΕΚ Β’ 916/17.03.2020)