Η επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού παρατείνεται έως και 19.4.2021.

Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας οι μόνιμοι κάτοικοι των εξής κρατών: Αυστραλία, Νέα

Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσική Ομοσπονδία, Ισραήλ, Ρουάντα και Σιγκαπούρη. Ειδικώς, οι μόνιμοι κάτοικοι της Ρωσικής Ομοσπονδίας επιτρέπεται να εισέρχονται στην ελληνική Επικράτεια υπό τις προϋποθέσεις του ανώτατου ορίου των πεντακοσίων (500) ατόμων την εβδομάδα, αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων στους αερολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου.

Σημειώνεται ότι για την είσοδό τους στη χώρα πρέπει να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR, καθώς και να έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα την προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους στη xώρα.  

Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ’ οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής για επτά (7) ημέρες.

Σημειώνεται ακόμα ότι τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται σε υποχρεωτικό προληπτικό περιορισμό κατ’ οίκον ή στον τόπο προσωρινής διαμονής για επτά ημέρες, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα. Ειδικώς ως προς τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα από τα συνοριακά σημεία ελέγχου Κακαβιάς και Ευζώνων η διάρκεια του υποχρεωτικού προληπτικού περιορισμού του πρώτου εδαφίου ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ημέρες

Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα από το Ηνωμένο Βασίλειο υποχρεούνται να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος την έβδομη ημέρα του περιορισμού τους και παραμένουν σε περιορισμό μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του ανωτέρω ελέγχου.

Η είσοδος στην Επικράτεια των μονίμων κατοίκων του Ισραήλ επιτρέπεται και στην περίπτωση ολοκλήρωσης του εμβολιασμού για κορωνοϊό COVID-19 και προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού. Ειδικότερα, η είσοδός τους επιτρέπεται εάν συντρέχουν οι εξής προυποθέσεις: α) πάροδος δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, β) αρνητική διάγνωσή για κορωνοϊό COVID- 19 με τη μέθοδο PCR και γ) προσκόμιση της βεβαίωσης της ως άνω διάγνωσης. 

ΦΕΚ Β’1311/3.4.2021