Με σκοπό την αντιμετώπιση του κινδύνου της μετάδοσης του SARS-COV-2 κατά τη διάρκεια της φετινής τουριστικής περιόδου το Υπουργείο Τουρισμού αποφάσισε τη μίσθωση κύριων ή βοηθητικών τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας. 

Οι ασκούντες την εκμετάλλευσή των καταλυμάτων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που ενδιαφέρονταν, πρέπει να έχουν υποβάλλει έως τις 18/06/2020 σχετική αίτηση στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού για τη διερεύνηση διαθεσιμότητας των τουριστικών καταλυμάτων.

Το κόστος αποζημίωσης για τα καταλύματα μίσθωσης, υπολογίζεται ανά δωμάτιο στα 30 ευρώ την ημέρα όταν γίνεται χρήση των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης και 10 ευρώ την ημέρα όταν τα δωμάτια είναι κενά.

Σημειώνεται ότι οι μισθώσεις δεν δύνανται να έχουν διάρκεια πέραν της 30ής Νοεμβρίου 2020.  Τέλος, διευκρινίζεται ότι προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την εν λόγω αποζημίωση θα πρέπει να αποστείλουν στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς (έναρξη της σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2020, από 01 Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020 και από 01 Νοεμβρίου 2020 έως τη λήξη της Σύμβασης) 

ΥΑ 23102/477, ΦΕΚ Β’ 2268/13.06.2020

ΚΥΑ 10340/07.07.20, ΦΕΚ Β΄ 2765

ΚΥΑ 8825 ΦΕΚ Β’ 2270/13.06.2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος: ΑΔΑ 6ΚΔΚ465ΧΘΟ-ΖΔΕ

Αριθμ. 17020 Τεύχος B’ 4883/05.11.2020