Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων στήριξης  και διευκόλυνσης της οικονομίας , επεκτείνει την  απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, πέραν του  μισθωτή επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εδρεύει στην Ελληνική Επικράτεια και στον μισθωτή επαγγελματική μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια. Προϋπόθεση είναι οι εν λόγω επιχειρήσεις να εμπίπτουν στα ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 ή να πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2.

ΦΕΚ Β’ 796/28-2-21

ΦΕΚ Β’ 538/11-2-21

ΦΕΚ Β’ 655/22-2-21