Για τη στήριξη μαθητών που έχουν ανάγκη φορητών συσκευών ή/και συνδέσεων διαδικτύου για να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα τις δράσεις της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, οι Διευθυντές κάθε σχολικής μονάδας απευθύνονται στις οικείες Σχολικές Επιτροπές των Δήμων. Την προμήθεια του απολύτως αναγκαίου ψηφιακού εξοπλισμού (laptops, notebooks, netbooks ή tablets) χρηματοδοτούν οι Σχολικές Επιτροπές και επικουρικά οι Δήμοι και οι Περιφέρειες.

Τα προμηθευόμενα είδη αποτελούν εξοπλισμό του σχολείου, και με μέριμνα των οικείων Διευθυντών παραδίδονται προς προσωρινή χρήση στους δικαιούχους μαθητές με ονομαστικά πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής, για όσο διάστημα αυτό απαιτείται.

ΠΝΠ (Α’ 84), 13.04.2020, Άρθρο 27ο