Τον  Μάιο δημιουργούνται 36.500 θέσεις κοινωφελούς εργασίας. Στο πρόγραμμα εντάσσονται άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι και μέλη μονογονεϊκών οικογενειών. Η δράση περιλαμβάνει:

  • Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση εργασίας, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς και υπηρεσίες υπουργείων και άλλων Φορέων  για 8 μήνες.
  • Μία ατομική συνεδρία επαγγελματικής συμβουλευτικής.
  • Υποχρεωτικό πρόγραμμα  κατάρτισης και πιστοποίησης νέων δεξιοτήτων διάρκειας 150 ωρών.

Η διαδικασία θα διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά και υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ. Η συνολική δαπάνη του προγράμματος προσεγγίζει  τα  277 εκατομμύρια  ευρώ. Χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Η αίτηση αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr)

ΦΕΚ 1256/ΤΕΥΧΟΣ Β/9/4/2020