Με σκοπό την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού μέσω της επιδότησης διακοπών με την ΚΥΑ αρ. 9022- ΦΕΚ Β/2393-17/6/2020 – Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος,, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια για τη λειτουργία και την εκτέλεση του προγράμματος.

Με την νεότερη ΚΥΑ αρ. 14235 – ΦΕΚ 4037/Β/21-9-2020 εγκρίνεται η κατάρτιση του προγράμματος ενίσχυσης της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού «Τουρισμός για όλους» έτους 2020 μέσω τουριστικών γραφείων και επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια για τη λειτουργία και την εκτέλεση του συγκεκριμένου προγράμματος.

ΚΥΑ αρ. 9022- ΦΕΚ Β/2393-17/6/2020

ΚΥΑ αρ. 14235 – ΦΕΚ 4037/Β/21-9-2020