Η Κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου με στόχο τη βελτίωση και εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών των ΟΤΑ, την εξομάλυνση των συνεπειών της κρίσης και την επανεκκίνηση της οικονομικής ζωής, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, την εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη σχέση με τον πολίτη, καθώς και τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσω μελετών, έργων, προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και μέσω οποιαδήποτε άλλης πρόσφορης δράσης. Η περίοδος του Προγράμματος είναι τα έτη 2020 – 2023, με δυνατότητα παράτασης και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.500.000.000,00 ευρώ.

(B’ 1386/14.04.2020)