Απαγορεύεται η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων από την πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής π.χ. μάσκες γάντια και υλικών απολύμανσης εφόσον τα ωφελήματα αυτά υπερβαίνουν της αξίας της παροχής ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο από αυτό της προ 1ης Φεβρουαρίου 2020. Η ποινή επιβολής προστίμου από τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων στην περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης κυμαίνεται από χίλια (1.000) έως 1 εκ. ευρώ (1.000.000,00) ανάλογα με την βαρύτητα της παράβασης κατόπιν σχετικών ελέγχων της Γ. Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή.

ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20-3-2020)