Στο πλαίσιο της έναρξης των χειμερινών διδακτικών εξαμήνων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού(ΑΕΝ) θα εκκινήσουν την εκπαιδευτική τους λειτουργία ως εξής:

α) Με εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου εκάστης Σχολής και αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου της ΑΕΝ, οι Σχολές δύνανται να καθορίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία που θα ακολουθηθεί αναφορικά με την διδασκαλία σε κάθε εξάμηνο φοίτησης επιλέγοντας τη φυσική παρουσία των σπουδαστών/-στριών ή τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευση).Η επιλογή της μεθόδου διδασκαλίας σε κάθε Σχολή θα πραγματοποιείται με γνώμονα ιδίως τις χωροταξικές δυνατότητες, την ομαλή εφαρμογή και τήρηση των μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2 και προστασίας της υγείας των σπουδαστών, των καθηγητών και του διοικητικού προσωπικού, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των Σχολών.

β) Ημέρα έναρξης των μαθημάτων των χειμερινών διδακτικών εξαμήνων ορίζεται η Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020, προκειμένου να καταστεί εφικτή η έγκαιρη λήψη των προληπτικών μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και η κατάλληλη εφαρμογή όλων των απαραίτητων οργανωτικών μέτρων και των οδηγιών ασφαλούς λειτουργίας των κοιτώνων ενδιαίτησης, των κυλικείων και των λοιπών χώρων κάθε Σχολής, όπως προσδιορίζονται αναλυτικά στο σχετικό έγγραφο οδηγιών του ΕΟΔΥ, το οποίο και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

γ) Ειδικότερα, οι Διευθυντές των Σχολών Π-Μ των ΑΕΝ Ασπροπύργου και Μακεδονίας, θα πρέπει να λάβουν ιδιαίτερη μέριμνα για την κατάλληλη διαμόρφωση των εβδομαδιαίων προγραμμάτων διδασκαλίας με βάση την επιλεγείσα μέθοδο διδασκαλίας (φυσική παρουσία ή τηλεκπαίδευση), ώστε οι σπουδαστές/-στριες Α΄ εξαμήνου να παρακολουθήσουν απρόσκοπτα το βασικό κύκλο σπουδών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, στις συστεγαζόμενες με αυτές Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. μέχρι τη λήξη του χειμερινού διδακτικού εξαμήνου.

ΦΕΚ 4484Β/ 11-10-2020

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 (ΦΕΚ 3611Β/28-08-2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976 (ΦΕΚ 3165Β/31.07.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421 (ΦΕΚ 3099Β/26.07.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076 (ΦΕΚ 2798/Β/11.07.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381 (ΦΕΚ 2601/Β/27.06.2020 )

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992 (ΦΕΚ 2401/Β/17.06.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857 (ΦΕΚ 2277/Β/14.06.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781 (ΦΕΚ 2168/Β/04.06.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009 (ΦΕΚ 1988/Β/23.05.2020)