Παρατείνεται η προθεσμία για την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών για χρονικό διάστημα 3 μηνών λόγω πανδημίας. Σε σχέση με τα αυθαίρετα της κατηγορίας 5 η νέα ημερομηνία είναι η τελική προθεσμία για υπαγωγή χωρίς προσαυξημένο πρόστιμο. Αντίστοιχα μετατίθενται οι προθεσμίες και οι ημερομηνίες αναφοράς για την καταβολή αυξημένων προστίμων στις λοιπές κατηγορίες αυθαιρέτων .

Επιπροσθέτως και για τον ίδιο λόγο, παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και των τυχόν αναθεωρήσεων αυτών, έως τις 31.12.2022.

ΦΕΚ Α΄142/23.07.2020