Προβλέπεται ότι για όλες τις πληττόμενες επιχειρήσεις, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί, θα εκπίπτει ποσοστό 25% των δόσεων των βεβαιωμένων οφειλών τους, με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης, εκπίπτει ποσοστό 25% του ποσού της δόσης. Επισημαίνεται ότι η προθεσμία καταβολής των σχετικών οφειλών που λήγουν στις 30.03.2020-31.03.2020, έλαβε παράταση έως και την 21.04.2020.

Από τη παρούσα διάταξη εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.

Η έκπτωση ποσοστού 25% επεκτείνεται και ισχύει πλέον και για οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020, και διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης, με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων στη Φορολογική Διοίκηση, που λήγουν μετά την 1η Ιουνίου 2020.

Η έκπτωση ποσοστού 25% επεκτείνεται και ισχύει πλέον και για οφειλές που καταβλήθηκαν από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα. Η έκπτωση αυτή επεκτείνεται και σε εμπροθέσμως καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων με ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός Μαΐου 2020 για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία η προθεσμία καταβολής των εν λόγω οφειλών τους παρατείνεται με σχετικές αποφάσεις.

Α’ 75/30.03.2020

B’ 1113/31.03.2020

B’ 1292/10.04.2020

Α’ 90/01.05.2020

A’ 104/30.05.2020