Η Κυβέρνηση, προληπτικά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από περαιτέρω διάδοση του κορονοϊού στην ελληνική Επικράτεια, μερίμνησε για την παράταση της ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48937/31.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού των αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων με την Τουρκία,προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού COVID-19» (Β΄ 3158),

Η επιβολή των μέτρων αυτών παρατείνεται, από τη λήξη της, έως και τις 31.8.2020.

Δ1α/ΓΠ.οικ. 42070 /3-7-20

ΦΕΚ Β’ 2868/15-07-2020

ΦΕΚ Β’ 3158/31-7-2020

ΦΕΚ Β’ 3166/1-8-2020

Δ1α/Γ.Π.οικ. 51236/13-8-2020 (ΦΕΚ Β’ 3397/13-08-2020).