Σε παράταση ποικίλων  εκ του νόμου προβλεπόμενων προθεσμιών, λόγω των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από τον κορονοϊό SARS-COV-2, προχώρησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Συγκεκριμένα:

 • Παρατείνεται έως τις 5-5-2021 η  λειτουργία της μονάδας του ΑΗΣ Καρδιάς IV εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας, σε συνδυασμό με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών καθώς κρίνεται αναγκαία η λειτουργία της τηλεθέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής Εορδαίας. 
 • Παρατείνεται η  περαίωση της διαδικασίας ένταξης στο πλαίσιο των επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, των παρ. 7, 9 και 10 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α’ 159), από τη λήξη της μέχρι την 31η.12.2022.
 • Παρατείνεται από την 30ή.4.2021 μέχρι την 31η.12.2022 η προθεσμία της υποχρέωσης λήψης έγκρισης επέμβασης για τις εγκαταστάσεις -καθώς και τους  βοηθητικούς χώρους και τα λοιπά συνοδά έργα και τις κατασκευές που εξυπηρετούν τη λειτουργία και την πρόσβαση σε αυτές- οι οποίες εγκαταστάθηκαν κατόπιν διοικητικής πράξης άλλης αρχής, χωρίς όμως άδεια της δασικής υπηρεσίας σε δάση, δασικές εκτάσεις και δημόσιες εκτάσεις.
 • Παρατείνεται κατά δέκα μήνες:
  • Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των  οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.
  • Η προθεσμία σύνδεσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών
  • Η ημερομηνία αλλαγής των ισχυουσών τιμών αναφοράς που ορίζονται  με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 30971/ 1190/26.3.2020 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190/26.3.2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1045) και με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕK/25511/ 882/20.3.2019 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 1021)
 • Τέλος, οι άδειες εγκατάστασης για σταθμούς βιομάζας ή βιοαερίου, καθώς και για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιο-αποικοδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, η ισχύς των οποίων έχει λήξει την 1η.1.2020, αναβιώνουν αυτοδικαίως μετά από γνωστοποίηση του ενδιαφερόμενου προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή.

ΦΕΚ Α΄63/17.04.2021