Παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων για μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόληση, χωρίς να επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις. Οι οφειλές καταβάλλονται σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ανώτατο χρονικό όριο ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2020. Η τακτική καταβολή τους συνδέεται με ασφαλιστική ενημερότητα δίμηνης ισχύος.

Με την Υ/Α Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327καθορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις ανά κλάδο (με ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στα μέτρα στήριξης.

YA:

Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325/26.03.2020 – Φ.Ε.Κ. 1044 Β’ (26.03.2020)

Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327 – Φ.Ε.Κ. 1077 Β’ (27.03.2020)