Στο πλαίσιο στήριξης των επιχειρήσεων και εργοδοτών από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 η κυβέρνηση αποφάσισε η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, απαιτητών έως 31/3/2021, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης να παραταθούν κατά έναν (1) μήνα.

Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις και κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας ρύθμισης που αφορά η δόση.

Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση, οι περιπτώσεις απώλειας των ευεργετημάτων και οι λοιπές λεπτομέρειες αυτής περιγράφονται στην με αριθμό Β’ 1256/31.03.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.