Στο πλαίσιο στήριξης των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων, η κυβέρνηση παρατείνει για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/ 2014 (Α’ 32), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία κατά τον μήνα Μάρτιο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, το δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% του μισθώματος του μήνα αυτού υπολογισμένου πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31.7.2020 και μετά. Εξαιρούνται οι οφειλές από ρυθμίσεις/ διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλές υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

ΦΕΚ Β’ 1307/02-04-2021