Αναβάλλονται,  μέχρι τις 30 Μαΐου  2020, οι συνεδριάσεις  των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) Επίσης, παρατείνονται -για τρεις μήνες και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020-, οι καταβολές των αναπηρικών συντάξεων και  όλων  των επιδομάτων αναπηρίας. Ποσά  που τυχόν καταβλήθηκαν χωρίς οι παραλήπτες να τα δικαιούνται, -μετά την επανεξέταση τους  από τις  επιτροπές των ΚΕ.Π.Α- επιστρέφονται, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τέλος, ισόχρονα παρατείνεται και η ασφαλιστική ικανότητα των δικαιούχων.

ΠΝΠ 11.03.2020 (Α΄55), Άρθρο έκτο

ΠΝΠ  13.04.2020 (A’ 84) / Άρθρο δέκατο