Για το χρονικό διάστημα από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 10η Οκτωβρίου 2020 στα πλοία υπό ελληνική σημαία άνω των 3000 κ.ο.χ., που έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α΄ 317), δεν εφαρμόζονται οι απαιτήσεις οργανικής σύνθεσης της οικείας εγκριτικής απόφασης και δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται.

ΥΑ Αριθμ. 2241.2/31377/2020 (ΦΕΚ 2032/Β/29.05.2020)

ΠΝΠ (ΦΕΚ 84/Α/13.04.2020 αρθ. 64)