Για την  ενίσχυση των επιχειρήσεων του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας που επλήγησαν από την πανδημία covid19, στο πλαίσιο της δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της covid 19» του ΕΠΑΛΘ, θα χορηγηθεί κεφάλαιο κίνησης  ήπαροχή αντιστάθμισης για την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και των πωλήσεων που υπέστησαν οι δικαιούχοι μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020, ως συνέπεια της υγειονομικής κρίσης.


Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών οι οποίες εμφανίζουν απώλειες κατά την ανωτέρω περίοδο  έναντι του προηγούμενου έτους  και  οφείλουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης.

Το ύψος της αναλογούσας αποζημίωσης καλύπτει το σύνολο της προσδιορισθείσας απώλειας. Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης ανά πράξη προσδιορίζεται βάσει της δυναμικότητας των παραγωγικών μονάδων υδατοκαλλιέργειας έκαστου δικαιούχου.

Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 25.000.000 ευρώ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΑΤ