Η Κυβέρνηση, για τη μείωση των τελικών τιμών και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα, προχωρησε στη μείωση των συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας

-στα μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία και στα αεριούχα νερά, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%),

-στα εισιτήρια κινηματογράφων, θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).

Οι τροποποιήσεις ισχύουν από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 31η Οκτωβρίου 2020.

A’ 104/30.05.2020