• Μείωση κατά 40% του μισθώματος επαγγελματικής στέγης, κύριας κατοικίας, στέγασης φοιτητών και κύριας κατοικίας ναυτικών

Οι επιχειρήσεις που μισθώνουν επαγγελματικό χώρο για την εγκατάστασή τους και για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα λόγω του κορονοϊού, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο 2020, το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020, εφόσον εξακολουθούν να πλήττονται. Η πρόβλεψη ισχύει και για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας, στις οποίες ενοικιαστής είναι εργαζόμενος σε ανωτέρω επιχείρηση και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του, καθώς και για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας ναυτικών, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή.

Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος ισχύει και για το ενοίκιο τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον τουλάχιστον ένας γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της σχετικής ρύθμισης και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

Στο μέτρο υπάγονται και οι μισθωτοί στους οποίους έχει παραχωρηθεί η χρήση πράγματος (κινητού ή ακινήτου) στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, μέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού (40%) σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων και σε έως 6 μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών.

Α΄ 68 /20.03.2020

ΦΕΚ A’ 86/25.04.2020

A’ 104/30.05.2020