Η Κυβέρνηση προχωράει σε ένα ουσιαστικό μέτρο ελάφρυνσης, αλλά και διευκόλυνσης, πολιτών και επιχειρήσεων που έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας στην επαγγελματική και επιχειρηματική δραστηριότητά τους. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που μισθώνουν επαγγελματικό χώρο για την εγκατάστασή τους και για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα λόγω του κορονοϊού, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο 2020, εφόσον εξακολουθούν να πλήττονται. 

Η πρόβλεψη ισχύει και για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας, στις οποίες ενοικιαστής είναι εργαζόμενος σε ανωτέρω επιχείρηση και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του, καθώς και για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας ναυτικών, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή.

Στο μέτρο υπάγονται και οι μισθωτοί στους οποίους έχει παραχωρηθεί η χρήση πράγματος (κινητού ή ακινήτου) στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, μέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού (40%) σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων και σε έως 6 μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών.

Με την αριθμ. Α.1214 (B’ 4181/28.09.2020) γίνεται ο προσδιορισμός των πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο, καθώς περιέχει επικαιροποιημένο παράρτημα με ΚΑΔ, σύμφωνα με το οποίο κρίνεται αν είναι η επιχείρηση πληττόμενη ή όχι. 

Για να κριθεί μια επιχείρηση ως πληττόμενη, πρέπει να έχει ενεργό, κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημά ή τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας (από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα), όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, να είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020. Επισημαίνεται ότι στον πίνακα του παραρτήματος, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων.

Η αρχική «Δήλωση Covid-19», περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, όπως αυτή ορίστηκε με το άρθρο 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., που τυχόν δεν υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας που τέθηκε με την υπό στοιχεία Α.1192/2020 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να υποβληθεί μέχρι και την 9η Οκτωβρίου 2020. 

Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλονται και οι τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid-19» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο. Οι αρχικές ή τροποποιητικές «Δηλώσεις Covid-19» για τον μήνα Σεπτέμβριο δύνανται να υποβληθούν μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 2020. 

Προκειμένου να υποβληθεί η «Δήλωση Covid-19», πρέπει μέχρι την ως άνω ημερομηνία να έχει υποβληθεί η αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», η οποία θεωρείται εμπρόθεσμη. Η αποδοχή των «Δηλώσεων Covid-19» της παρούσας παραγράφου από τους μισθωτές διενεργείται εντός επτά (7) ημερών από την πάροδο των προθεσμιών που τίθενται για την υποβολή των ως άνω δηλώσεων. Εάν η αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός της ως άνω προθεσμίας, θεωρείται ότι η «Δήλωση Covid-19» έχει γίνει αποδεκτή από τον μισθωτή.

Α΄ 68 /20.03.2020

A’ 86/25.04.2020 

A’ 104/30.05.2020

B’ 2219/10.06.2020

B’ 2449/19.06.2020

B’ 2867/15.07.2020

B’ 3048/22.07.2020

A’ 177/15.09.2020 

B’ 4099/23.09.2020 

B’ 4181/28.09.2020