• Μείωση κατά 40% του μισθώματος επαγγελματικής στέγης, κύριας κατοικίας, στέγασης φοιτητών και κύριας κατοικίας ναυτικών

Οι επιχειρήσεις που μισθώνουν επαγγελματικό χώρο για την εγκατάστασή τους και για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα λόγω του κορονοϊού, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020, εφόσον εξακολουθούν να πλήττονται. Η πρόβλεψη ισχύει και για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας, στις οποίες ενοικιαστής είναι εργαζόμενος σε ανωτέρω επιχείρηση και έχει ανασταλεί η σύμβαση εργασίας του, καθώς και για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας ναυτικών, των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή.

Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του μισθώματος ισχύει και για το ενοίκιο τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της σχετικής ρύθμισης και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας.

Στο μέτρο υπάγονται και οι μισθωτοί στους οποίους έχει παραχωρηθεί η χρήση πράγματος (κινητού ή ακινήτου) στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, μέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού (40%) σε έως και 12 μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων και σε έως 6 μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών.

Με την αριθ. Α.1170/22.07.2020 (ΦΕΚ B’ 3048) γίνεται ο προσδιορισμός των πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020, καθώς περιέχει επικαιροποιημένο παράρτημα με ΚΑΔ, σύμφωνα με το οποίο κρίνεται αν είναι η επιχείρηση πληττόμενη ή όχι. Για να κριθεί μια επιχείρηση ως πληττόμενη, πρέπει να έχει ενεργό, κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020 έναν από τους αναφερόμενους στο Παράρτημά ή τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά τις 20 Μαρτίου 2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας (από τους αναγραφόμενους στο Παράρτημα), όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, να είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στο κύριο ΚΑΔ στις 20 Μαρτίου 2020. Επισημαίνεται ότι στον πίνακα του παραρτήματος, σε περίπτωση πενταψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων.

Η «Δήλωση Covid» περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο υποβάλλεται εμπρόθεσμα, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την 31η Αυγούστου 2020. Μέχρι την ως άνω ημερομηνία και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο υποβάλλεται εμπρόθεσμα και η αρχική ή η τροποποιητική «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», όπως αυτή προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 11 της Α.1162/2018 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., για την περίπτωση που αυτή δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά και η οποία προηγείται της «Δήλωσης Covid». Η αποδοχή της «Δήλωσης Covid» για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο από τους μισθωτές διενεργείται εμπρόθεσμα, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, μέχρι την 7η Σεπτεμβρίου 2020.

Α΄ 68 /20.03.2020

A’ 86/25.04.2020

A’ 104/30.05.2020

B’ 2219/10.06.2020

B’ 2449/19.06.2020

B’ 2867/15.07.2020

B’ 3048/22.07.2020