Τροποποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή των Μέτρων Υδατοκαλλιέργειας, Μεταποίησης και Εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 και πλέον παρέχεται η απαραίτητη ευελιξία μέσω της υιοθέτησης διαδικασιών που διευκολύνουν τους επενδυτές στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων τους και συγκεκριμένα:

-Παρατείνεται κατά (έξι) 6 μήνες η διάρκεια υλοποίησης τους

-Δίνεται η δυνατότητα υποβολής περισσότερων αιτημάτων πληρωμής με μειωμένο ελάχιστο ποσό

-Η εξέταση των αιτημάτων υπόκειται μόνο σε διοικητική επαλήθευση χωρίς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου

-Τα αιτήματα πληρωμής υποβάλλονται ηλεκτρονικά

-Επιτρέπεται στους δικαιούχους η χρήση των ειδικού λογαριασμού και για άλλους σκοπούς εκτός της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που ίσχυε έως σήμερα

Παράλληλα , ενεργοποιήθηκαν τα μέτρα του ΕΠΑλΘ 2014-2020 που αφορούν την Δημόσια Υγεία και την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων σε εφαρμογή των άρθρων 55 & 33 του ΚΑΝ(ΕΕ) 508/2014. Με την πρωτοβουλία αυτή θα χορηγηθεί αποζημίωση απώλειας εισοδήματος σε υδατοκαλλιεργητές και αλιείς.