Έως τις 07-06-2020, κατά τη μετακίνηση των μαθητών, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση και αποβίβαση με τάξη και χρονοκαθυστέρηση, προς αποφυγή συνωστισμού.

Κάθε δυάδα θέσεων σχολικού λεωφορείου αντιστοιχεί σε έναν μαθητή, ώστε συνολικά να επιτυγχάνεται το ήμισυ της πληρότητας του οχήματος. Τα οχήματα μεταφοράς μαθητών, με την εξαίρεση των οχημάτων του άρθρου 8 παρ.5  της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, απολυμαίνονται καθημερινά πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1%, ακολουθεί φυσικός αερισμός και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων. Οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, συνοδοί, εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να φέρουν μη ιατρική μάσκα προστασίας.

Ειδικώς για τα ιδιωτικά σχολεία, είναι δυνατή η μεταφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχολικά λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης που έχουν καθίσματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τηρουμένων αναλόγως των μέτρων της παρ. 2 του άρθρου 8. Ειδικά στην περίπτωση της μεταφοράς μαθητών με τα επιβατηγά οχήματα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 [δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης) και ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα με οδηγό ], η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας τόσο από τους επιβάτες, όσο και από τον οδηγό είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση παραβίασης της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου, εφαρμόζεται η παρ. 5 του άρθρου 45 (επιβολή, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικού προστίμου εκατόν πενήντα ευρώ (150 €), τόσο στον οδηγό του οχήματος, όσο και στους επιβάτες).

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33465 (ΦΕΚ 2087/τ.Β΄/31-5-2020)

Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009 (ΦΕΚ Β΄ 1988/23-5-2020) ΚΥΑ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 30612 (ΦΕΚ 1869/τ.Β΄/17-5-2020) ΚΥΑ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 29114 (ΦΕΚ 1780/τ.Β΄/10-05-2020) ΚΥΑ

Αριθμ. 27731 (ΦΕΚ 1757/τ.Β΄/07-05-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση