Στο πλαίσιο στήριξης των εργαζομένων από τις συνέπειες της πανδημίας COVID19 η κυβέρνηση αποφάσισε να δοθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534€ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 σε εργαζόμενους ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού

Πιο συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι είναι:

α) Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν, από διετούς φοίτησης, Σχολές Ξεναγών εντός του 2019 και του 2020 και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ξεναγών (ΜΗ.ΞΕΝ.) και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα.

β) Οι τουριστικοί συνοδοί οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας καθ’ όλη τη θερινή τουριστική περίοδο του 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση,

και είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών μέχρι 31/12/2020.

γ) Οι εργαζόμενοι του τουριστικού κλάδου οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας καθ’ όλη τη θερινή τουριστική περίοδο του 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, χωρίς να έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

δ) Οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σε χειμερινά τουριστικά καταλύματα και χιονοδρομικά κέντρα από τον Οκτώβριο 2019 έως και τον Μάρτιο 2020 και δεν επαναπροσλήφθηκαν από τον Οκτώβριο του 2020 και μέχρι τη δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ.

Οι λεπτομέρειες  για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία λήψης της εν λόγω αποζημίωσης ειδικού σκοπού περιγράφονται στην με αριθμό

Β’ 607/16.02.2021 ΚΥΑ.