Θεσπίζονται μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων του ιδιωτικού Τομέα. Συγκεκριμένα:

-Οι εργοδότες υποχρεούνται να συμπληρώσουν τη «Δήλωση Αυτοσυμμόρφωσης». Να δεσμευτούν δηλαδή, τόσο ότι θα ακολουθούν πιστά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που ορίζονται -κατά περίπτωση- από τον ΕΟΔΥ, όσο και ότι θα λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο, που θα εξασφαλίζει την προστασία των εργαζομένων τους και θα αποτρέπει τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού COVID-19 μέσα στους χώρους εργασίας.

-Η επίβλεψη και ο έλεγχος της εφαρμογής των μέτρων προστασίας των εργαζομένων, της διαπίστωσης τυχόν παραβάσεων και της επιβολής κυρώσεων, ανατίθεται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε).

Μη συμμόρφωση με τα παραπάνω μέτρα, συνεπάγεται αυστηρές κυρώσεις και πρόστιμα για τους παραβάτες.